.

.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน2. หน้าหลักของโปรแกรม หรือ หน้าคำนวณผลประกอบไปด้วย 9 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
 1. ส่วนที่ 1 คือ ส่วนที่แสดงวันที่ ที่เปิดใช้งานโปรแกรมขณะนั้น  และเวลาในขณะนั้น
               
          

 2. ส่วนที่ 2 คือ ภาพสัญลักษณ์ของผู้ผลิโปรแกรมนี้ ในที่นี้ได้แก่  
TaaK Modern Software Ltd.
 
  
                                                                           

 
3. ส่วนที่ 3 คือ ส่วนที่ทำหน้าที่สำหรับรับข้อมูลของผลสลากที่ออกในงวดก่อนทำการคำนวณ (วิเคราะห์)
                           1 งวด  ดังแสดงในรูปด้านล่าง

           

             โดยจะมีช่องให้กรอกข้อมูลดังแสดงในรูป ตั้งแต่ ผลรางวัลที่ 1 (6 หลัก), เลขท้าย 3 ตัว  ทั้ง 4 ครั้ง   และ ผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว (ล่างซึ่งจะเป็นการกรอกข้อมูล ทั้งแบบ
             3.1 กรอกข้อมูลแบบ กรอกเอง โดยรู้ข้อมูลอยู่แล้ว   โดยทำการกรอกข้อมูลให้ครบทุก ช่องข้อมูล
             3.2 กรอกข้อมูลโดยใช้ปุ่ม   ซึ่งจะเป็นการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล และหลังจาก กดปุ่มนี้
                   แล้วจะแสดงหน้าต่างข้อมูลขึ้นมาดังนี้     
 

        จากนั้นทำการเลือกที่จะใช้ข้อมูลใดๆ เพื่อ 
   วิเคราะห์ผลโดยการ ดับเบิ้ลคลิก (Double
   Click)
คือ การคลิก 2 ครั้งติดต่อกัน ที่แถว
  ข้อมูลนั้นๆ เพื่อเลือก และจาก  นั้นหน้าต่างนี้
  จะปิดเองโดยอัตโนมัติ
 
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการวิเคราะห์ผลย้อน
  หลังเพื่อตรวจสอบดูว่า งวด 01/12/49 จะถูก
  หรือไม่ คือ เลขล่าง 12 บน 3 ตัว 052
  โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
   
  1. ลากเม้าไปคลิกที่แถวข้อมูลงวด 16/11/49
          (เพราะนี่คืองวดก่อนทำนายผล 1 งวด นั่นเอง)
     2. จากนั้นทำการ ดับเบิ้ลคลิก (Double Click) เพื่อ
         เลือกข้อมูลดังกล่าว และหน้าต่างนี้จะปิด  ไป
        โดยอัตโนมัติ
     3. ข้อมูลทั้งหมดจะไปแสดงในช่องข้อมูลที่เรา
         ต้องการโดยอัตโนมัติ ทันที
    4. จบการทำงานสำหรับส่วน ที่ 3  และหากคุณ
         ต้องการทำการวิเคราะห์ผลงวดที่ต่อไปที่กำลัง
         จะมาถึง เช่น
         งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2550   คุณก็ทำในลักษณะ
         เดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วคือ เลือกข้อมูล
        งวดก่อนการทำนายผล คือ งวด 16/05/50  เป็น
        อันเสร็จขั้นตอนสำหรับส่วนนี้

             ข้อควรระวัง ข้อมูลงวดก่อนทำนายจะต้องมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลผลสลาก หากยังไม่มี   ต้องทำการบันทึกเข้าไปก่อน  เพราะการคำนวณจะต้องใช้ข้อมูลทุกงวดก่อนการทำนาย  ดังนั้น  ไม่ควรที่จะว่างเว้นการบันทึกผลสลากก่อนการคำนวณทุก ๆ งวด  ส่วนวิธีการบันทึกผลสลาก  จะขอยกไปอธิบายในส่วนของการ "เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก" ในหัวข้อถัดไป
 
 
4. ส่วนที่ 4 คือ  ส่วนที่ทำหน้าที่สำหรับรับข้อมูลของงวดที่ต้องการที่จะทำการคำนวณผล (วิเคราะห์ผล)
    ดังแสดงในรูปด้านล่าง
             
        

             โดยจะประกอบไปด้วย    วันที่  ที่ต้องการทำนายผล, ข้างขึ้น ข้างแรม, เดือนอะไร, ปีอะไร   ต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้องทั้งหมด
  
 ตัวอย่างเช่น  ต้องการทำนายผลงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2550
                         1. คลิกเลือกข้อมูลวันที่เพื่อให้ตรงกับวันที่ ที่เราต้องการ คือ 1 มิถุนายน 2550
                           
              

                         2. คลิกเลือกชนิดของวันว่าเป็น ข้างขึ้น หรือข้างแรม และเป็นกี่ ค่ำ
  ข้อมูลนี้อ้างอิงจาก
                             ปฏิทิน  หรือโปรแกรมใดๆ ที่สามารถคำนวณผลได้  ซึ่งผู้ผลิตเองจะใช้ตัวโปรแกรม
                             ทำนายดวงชะตาชนิดหนึ่งที่สามารถระบุในส่วนนี้ได้
                         3. กรอกข้อมูลเดือน และ ปี   ใช้หลักการเดียวกันกับข้อ 2
                         4. จบขั้นตอนสำหรับส่วนที่ 4


 5. ส่วนที่ 5 คือ ส่วนที่ทำหน้าที่สำหรับการคำนวณผล (วิเคราะห์ผล) ดังแสดงในรูป
              
       
     หมายเหตุ : ระยะเวลาการคำนวณผลจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับ ความมาก - น้อย ของจำนวนสูตรที่มี

             ซึ่งประกอบไปด้วย
             5.1 ช่องตรวจสอบ (Check Box) ว่าจะทำการคำนวณผลชนิดใด คือ  3 ตัวบน, 2 ตัวบน หรือ 2 ตัว
                    ล่าง  หรือคำนวณทั้งหมด
             5.2 ปุ่มคำนวณผล คือปุ่มที่ใช้สำหรับการคำนวณผล หลังจากที่ทำการป้อนข้อมูลในส่วนที่ 3 และ
                    4  เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีจำนวนเปอร์เซ็นต์ (%) เพื่อแสดงความคืบหน้าของการคำนวณด้วย 
                    และผล   การคำนวณที่ได้จะแสดงในช่องด้านซ้ายมือทั้งหมด
             5.3 ปุ่มเช็คสูตรทั้งหมดก่อนการคำนวณ คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่เรียกหน้าต่างการตรวจสอบสูตรการ 
                   
คำนวณทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลสูตรที่ถูกบันทึกไว้  ขึ้นมา 
             5.4 ปุ่มวิเคราะห์เลขดับบน คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่เรียกหน้าต่างการวิเคราะห์เลขดับบน ด้วยตัวเองให้ 
                   แสดงขึ้นมา
             5.5
ปุ่มวิเคราะห์เลขดับล่าง คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่เรียกหน้าต่างการวิเคราะห์เลขดับล่าง ด้วยตัวเองให้
                    แสดงขึ้นมา
             5.
6 ปุ่มพิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่เรียกหน้าต่าง พรีวิว (Print Preview) ให้แสดงขึ้น
                    มา
             5.7 ปุ่มเพิ่มข้อมูลผลสลาก คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่เรียกหน้าต่างในการเพิ่มข้อมูลผลสลากให้แสดงขึ้น
                    มา
             5.8 ปุ่มกำหนดสูตรการคำนวณ คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่เรียกหน้าต่างในการเพิ่มสูตร หรือแก้ไขสูตรใน
                    การคำนวณให้แสดงขึ้นมา
             5.9 ปุ่มอัพเดทฐานข้อมูลใหม่ คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่เรียกหน้าต่างการอัพเดทฐานข้อมูลสำหรับท่านที่
                    เคยใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า หรือ
Package ที่เคยใช้หมดอายุแล้ว และต้องการอัพเดทข้อมูลที่
                    อยู่ในตัวโปรแกรมเก่านั้นมายังตัว
Package ตัวใหม่
                  
หมายเหตุ : ปุ่มนี้ใช้ได้กับเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่ Demo Version
             5.10 ปุ่มปิดโปรแกรม คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่ในการที่จะปิดโปรแกรม

 
6. ส่วนที่ 6 คือ ส่วนที่ทำหน้าที่แสดงจำนวนเวลา หรือจำนวนครั้งที่เหลือในการใช้งานโปรแกรม  
                            ดังแสดงในรูปด้านล่าง

              6.1 แสดงจำนวนเวลาที่เหลือสำหรับการใช้งาน สำหรับ
Demo Version เท่านั้น
                    ซึ่งกำหนดให้ใช้เป็นเวลา
1 ชั่วโมง เท่านั้น

           
   
    


              6.2 แสดงจำนวนครั้งเหลือสำหรับการใช้งาน สำหรับ
Package การใช้งานต่างๆ นอกเหนือจาก
                   
Demo Version
                  
            

               จำนวนครั้งที่แสดงจะมีค่ามากที่สุดตาม
Package ที่คุณสั่งซื้อ เช่น Package 500 จำนวนครั้งของการใช้งานในการแสดงครั้งแรกจะแสดงค่าเท่ากับ 500 ครั้ง  และจะลดลงไปเรื่อยๆหลังการกดปุ่ม "คำนวณผล"  และหากจำนวนครั้งลดจนเหลือ 0 ครั้ง จะแสดงข้อความว่า "จำนวนครั้งของการใช้งานหมดแล้ว"  และหน้าแสดงผลการคำนวณจะถูกปิด ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป    หากเป็นเช่นนี้แล้ว  ต้องทำการสั่งซื้อใหม่ใน Package ที่ต้องการอีกครั้ง  และหาก Package ต่อไปหมด อีก  ก็ต้องสั่งซื้อใหม่ต่อไปอีกเรื่อยๆ

 7. ส่วนที่ 7 คือ ส่วนที่ทำหน้าที่แสดงข้อความ หรือโลโก้ หรือป้ายโฆษณา ดังแสดงในรูปด้านล่าง

ในส่วนนี้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ลักษณะ
      7.1 ทำงานในขณะที่เครื่องไม่มีการต่อผ่าน
Internet  โดยจะแสดง
            
Logo,  ป้ายโฆษณา  ที่อยู่ในตัวโปรแกรม
      7.2 ทำงานในขณะที่เครื่องมีการต่อผ่าน
Internet
            โดยจะแสดง Logo, ป้ายโฆษณา, ข้อความต่างๆ  ที่อยู่ในฐาน
             ข้อมูลบน
Internet  ซึ่งในส่วนนี้จะมีการรับฝากโฆษณาของผู้
             ที่สนใจในการ โฆษณาผ่านตัวโปรแกรมนี้    และหากมีการ
            
Update   ข้อมูลอะไรบ้าง  จะนำมาเสนอผ่านช่องทางนี้แก่ผู้ใช้
             งาน


 8. ส่วนที่ 8 คือ ส่วนที่ทำหน้าที่แสดงปุ่มการทำงาน "รายละเอียดของการสั่งซื้อ" และ "คู่มือการใช้งาน"
    
 ดังแสดงในรูปด้านล่าง
                                                                           
     
 9. ส่วนที่ 9 คือ ส่วนที่แสดงเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญาของตัวโปรแกรมนี้  ดังแสดงในรูปด้านล่าง

 
    
 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com