.
.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน12. คำแนะนำเพิ่มเติม  สำหรับผู้ใช้งาน

            1. การเลือกใช้สูตรหลังการคำนวณผลในหน้าเพิ่มสูตร
                   1.1 สำหรับสูตรดับ ตัวเลขเดี่ยว หลังการกดปุ่มคำนวณเพื่อตรวจสอบจำนวนครั้งที่ผิด  ควร
     
                    
เลือกค่าใน STEP และ ตำแหน่ง   ที่มีจำนวนครั้งที่ผิดไม่เกิน 15 ครั้ง
                   1.2 สำหรับสูตรดับ ตัวเลขคู่ หลังการกดปุ่มคำนวณเพื่อตรวจสอบจำนวนครั้งที่ผิด  ควร
             
             เลือกค่าใน STEP และ ตำแหน่ง   ที่มีจำนวนครั้งที่ผิดเป็น 0 ครั้ง 
                  
1.3 สำหรับสูตรเด่น หลังการกดปุ่มคำนวณเพื่อตรวจสอบจำนวนครั้งที่ผิด  ควร  เลือกค่าใน
                 
        STEP และ ตำแหน่ง   ที่มีจำนวนครั้งที่ผิดไม่เกิน 30 ครั้ง   หรือ โอกาสถูกต้องไม่น้อยกว่า
                         85 %

หมายเหตุ 1 ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับควมพอใจ และการยอมรับได้ของผู้ใช้เอง นี่เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น
หมายเหตุ 2 ในโปรแกรมมีส่วนเพิ่มเติม คือ คุณสามารถ ค้นหา และบันทึกสูตร โดยอัตโนมัติ ได้  ซึ่ง
                       เพิ่มเข้ามาช่วยในส่วนของการค้นหาสูตรที่ต้องการจำนวนมากๆ ต้องเสียเวลาในการนั่งหน้า
                       จอ

              2.
การบันทึกสูตร 
                 
2.1 สูตรดับ ตัวเลขเดี่ยว ทั้ง บน - ล่าง 
ต้องมีจำนวนสูตรไม่ต่ำกว่า 150 สูตรขึ้นไป  ยิ่งมาก
                         ยิ่งดี
                  
2.2 สูตรเด่น ตัวเลขเดี่ยว ทั้ง บน - ล่าง 
ต้องมีจำนวนสูตรไม่ต่ำกว่า 150 สูตรขึ้นไป  ยิ่งมากยิ่ง
                         ดี
                  2.3 สูตรดับเลขคู่
ทั้ง 2 ตัว และ 3 ตัว พร้อมกัน
                         2.3.1 ดับคู่ 2 ตัว ทั้ง บน - ล่าง 
ต้องมีจำนวนสูตรไม่ต่ำกว่า 300 สูตรขึ้นไป ยิ่งมากยิ่งดี
                        2.3.2 ดับ 3 ตัว บน พร้อมกัน 
ต้องมีจำนวนสูตรไม่ต่ำกว่า
600 สูตรขึ้นไป ยิ่งมากยิ่งดี 
                  2.4 การเลือกใช้จากการกดปุ่ม "ค้นหาด่วน" ไม่ควรเลือกใช้จำนวนที่ผิดในค่าเดียวกัน ในสูตร
                         เดียวกัน  ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละ Step  และต่างตำแหน่งก็ตาม เพราะสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
                         เลขดังกล่าวคือตัวเดียวกัน  หากเลือกใช้แล้วอาจจะเป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้ตัวเลขนั้นมากเกิน
                         ไป ทั้งนี้  อาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้เองว่าจะเลือกใช้หรือไม่

              
ข้อเสียของการมีสูตรจำนวนมาก  จะทำให้การคำนวณในหน้าคำนวณผลใช้เวลานานขึ้น
                    
                
3. การเช็คสูตรก่อนคำนวณ สมควรกระทำเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบว่าสูตรที่เรามีอยู่นั้นยังใช้
                     งานได้ดีและมี Option เพิ่มเติมเข้ามา คือ การลบสูตรโดยอัตโนมัติ หากค่าจำนวนครั้งที่ผิด
                     มากกว่าค่าที่ถูกกำหนดในค่าเริ่มต้นไว้

                 4. จำนวนชุดตัวเลขที่ได้หลังการคำนวณ หลังการคำนวณเพื่อทำนายผล บางงวดอาจจะได้ผล
                     ของชุด  ตัวเลขเยอะหน่อย  และบางงวดอาจได้ชุดตัวเลขที่น้อย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่างวดนั้นๆ
                     ผลจากการคำนวณ เลขเด่น  และเลขดับ สัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหน  หากได้ชุดตัวเลขมาก
                     ก็แสดงว่า ค่าของ เลขดับมีค่าตัวเลขที่ซ้ำกันมากตัว จากสูตรที่ใช้ทั้งหมด

                
5 ชุดตัวเลขที่ได้หลังการคำนวณมีจำนวนมาก 
                    
5.1  เลขท้าย 2 ตัว (โอกาสที่จะถูก คือ 1 ใน 100) มีจำนวน 40 -55 ตัว 
                             ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เองเพิ่มเติมว่าเลขตัวไหนที่จะ ดับบ้างและดับหลักใด  อาจได้ตัว
                             เลขจากการวิเคราะห์เอง   หรือ ได้ตัวเลขจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  แล้วเข้าไปกำหนด
                            ใน   โหมด "การวิเคราะห์เลขดับ" ซึ่งหลังการตัดตัวเลขแล้ว ชุดตัวเลขจะอยู่ประมาณ
                            15-30 ตัว
                    
5.2 เลขท้าย 3 ตัว บน  (โอกาสที่จะถูก คือ 1 ใน 1000มีจำนวน  250 ตัว ขึ้นไป
                          
จะเห็นว่าโอกาสที่จะถูก และได้ผลกำไร จากการลงทุนน้อย  มีมาก  จากประสบการณ์
                          
 ส่วนตัวที่ได้ใช้โปรแกรมนี้เอง   หากตัดตัวเลขออกเพิ่มเติมอีกก็จะได้ชุดตัวเลขที่น้อยลง 
                            ซึ่ง  เหมาะสมที่จะลงทุนอย่างยิ่ง                     
 
                 6. จำนวนชุดตัวเลขที่เหมาะสม คือ ไม่มากไป ไม่น้อยไป จะอยู่ประมาณ 20 - 30 ตัว  หากน้อย
                      มากๆ  จะเป็นการเสี่ยงที่จะลงทุน  สำหรับเลขท้าย 2 ตัว สามารถเลือกใช้งานได้เลยชุดตัว
                      เลขได้เลย    และ    สำหรับเลขท้าย 3 ตัว  ควรไม่เกิน   150  ตัว หากน้อยมากๆ ก็มีความ
                      เสี่ยงมาก 
                  
   
ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ชอบนักหรอกที่จำนวนตัวมาก เลือกไม่ถูก  อย่างน้อยสุดที่ใช้มาที่
                     จำนวนน้อยๆ 3 ตัว บน  คือ ประมาณ 55 - 75 ตัว  และ มากที่สุด 100 - 115 ตัว  (ซึ่งเป็นจำนวน
                      ชุด   ที่ได้หลังการตัดตัวเลขดับแล้ว
และจากนั้นก็เลือกซื้อจากชุดตัวเลขที่ได้ทั้งหมด  

                  
หมายเหตุ อย่าไปวิตกกับชุดตัวเลขที่ได้หลังการคำนวณผลมากไป เพราะหลังการคำนวณผลอาจจะ ได้ชุดตัวเลขที่มาก เช่น ชุด 2 ตัว บน - ล่าง  ที่ได้อาจมีจำนวน  45 - 60 ตัว  และ ชุดตัว   เลข 3 ตัว บน ที่ได้อาจมีจำนวน 300 - 400 ตัว   เพราะเรายังไม่ได้ตัดตัวเลขดับเองจาก  
"การวิเคราะห์เลขดับบน" และ "การวิเคราะห์เลขดับล่าง" ซึ่งการเลือกตัดเลขดับตาม   วิธีนี้ให้ศึกษาตามหัวข้อเหล่านี้ได้ในคู่มือใช้งาน    ซึ่งหลังจากตัดเลขดับเองแล้วก็จะได้ชุด    ตัวเลขที่เหมาะสมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

                
7. ความถูกต้องแม่นยำของโปรแกรม จากการใช้งานตัวโปรแกรมเองมาตลอด  จะพบว่าความ
                     ถูกต้อง  แม่นยำจะอยู่ที่  95  อาจมีบ้างที่ บางงวดจะไม่เข้าเลย แต่มีโอกาสน้อยมาก  และ
                     บางงวดชุดตัว  เลขอาจเข้าเฉพาะบน หรือล่าง เท่านั้น ไม่มาทั้งหมด

                 8. ข้อควรจำที่สำคัญยิ่ง คือ ข้อมูลงวดก่อนทำนาย หรือก่อนการคำนวณ  1  งวดนั้น  ต้องถูกบัน
                      ทึกอยู่ในฐานข้อมูลผลสลากก่อนแล้ว  ก่อนที่จะทำการทำนายผล  ไม่เช่นนั้นข้อมูลจะผิด
                      พลาด

                 9. เหตุผลว่าทำไมต้องขายโปรแกรมในลักษณะของ Package
                      เพราะในปัจจุบันมีการ Copy โปรแกรมกันเยอะ หากเป็นการขายขาดไป ก็จะเป็นการเสีย
                     โอกาสดีดีสำหรับตัวข้าพเจ้าเองในการที่จะขายผลิตภัณฑ์อีก ดังนั้น จึงต้องทำในรูปแบบนี้ 
                      และตัว  ข้าพเจ้าเองคิดว่าการลงทุนโดยใช้โปรแกรมนี้จะไม่ทำให้คุณผู้ใช้ผิดหวังแน่นอน
           
                
10.
ใช้ได้ดีแล้วทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองซะล่ะ 
                       ตอบตามตรงนะว่า ปัจจุบันข้าพเจ้าก็ใช้เองเพื่อการลงทุนอยู่แล้ว และอยากให้บุคคลอื่นได้
                       ร่วมสัมผัสกับตัวโปรแกรมนี้ด้วย  แต่หากแจกให้ใช้ฟรีก็เปรียบเสมือนว่าโปรแกรมที่ทำขึ้น
                       มาไม่มีค่า  จึงอยากจะใช้หาผลประโยชน์ในส่วนนี้เพิ่มเท่านั้นเอง เพราะขายก็ไม่ได้ขายใน
                       ราคาที่แพงมากมายอะไร  หากเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณผู้ใช้จะได้รับ     ถ้าคิดดีๆ  แล้ว
                      
Package 500 ถ้าผู้ใช้เองใช้งานอย่างลงตัวแล้ว  จำนวนครั้งการใช้งาน 500 ครั้งในการ
                       คำนวณผลสามารถใช้งานได้ประมาณ  2 ปี  เพราะเต็มที่ ใน 1 งวด คุณผู้ใช้เองจะใช้งาน
                       เพียงประมาณ ไม่เกิน 10 ครั้ง เป็นอย่างมาก  และ  ในจำนวน  500 ครั้ง  สามารถใช้งานได้
                       ถึง 48 งวด คือ 2 ปี  เพราะใน 1 ปี จะมี 24 งวด

         
       11ข้อสำคัญที่สุด  คุณผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ และคิดค้นสูตรการคำนวณได้เองโดยไม่ต้องไป
                        พึ่งพา เซียนหวย  หรือเป็นสมาชิกใดๆ กับแหล่งอื่นๆ  ซึ่งไม่ทราบว่าจะแน่นอนหรือไม่อย่าง
                       ไร  (ขออภัยที่ กล่าวพาดพิง)   และสามารถตรวจสอบสูตรหวยโดยใช้โปรแกรมนี้ได้ด้วย
                        จากข้อมูลแหล่งอื่นๆ
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับวิจารณญาณของตัวผู้ใช้งานเอง

                        
                             โชคดี  เฮงๆ ร่ำรวยๆ
                 จากใจ.....เจ้าของผลงาน


     

 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com