.
.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน8. หน้าแสดงโหมดการทำงาน "การกำหนดสูตรการคำนวณ"

            แสดงเพื่อให้ทราบว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในโหมดการทำงาน "การกำหนดสูตรการคำนวณ" นี่คือ 
  หัวใจสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ และคำนวณผล
 
  ซึ่งหน้าจอหลังจากคลิกปุ่ม "กำหนดสูตรการคำนวณ" แล้ว จะแสดงดังรูปด้านล่าง


   


                         ส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่การทำงาน มีดังนี้
                        
1. ช่องรายชื่อสูตรเด่น (ซ้ายบน)

           ช่องนี้ทำหน้าที่ แสดงผลของชื่อสูตรเฉพาะสูตรเลขเด่น เท่านั้น  และในช่องก็จะประกอบไปด้วย  ช่องแสดงผลจำนวนสูตรที่มีอยู่  และ ช่องเพื่อเลือกเงื่อนไขในการแสดงสูตรเด่น   เช่น  เด่นร้อยบน  เด่นหน่วยล่าง เป็นต้น
         
หากต้องการแสดงผลของสูตร "เด่นสิบบน"  ก็ทำการคลิกที่ช่องด้านล่าง จำนวนสูตรเด่น   แล้วทำการเลือกเงื่อนไขให้เป็น "เด่นสิบบน" แล้วช่องแสดงผลก็จะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่เป็นสูตรเด่นที่เกี่ยวข้องกับ หลักสิบบน เท่านั้น
        
 และหากต้องการให้แสดงยังช่องรายละเอียดของสูตร กระทำได้โดยลากมไปคลิกที่ชื่อสูตรที่ต้องการ

                         2. ช่องรายชื่อสูตรดับ (ซ้ายล่าง)                                    

            ช่องนี้ทำหน้าที่ แสดงผลของชื่อสูตรเฉพาะสูตรเลขดับ เท่านั้น  และในช่องก็จะประกอบไปด้วย  ช่องแสดงผลจำนวนสูตรที่มีอยู่  และ ช่องเพื่อเลือกเงื่อนไขในการแสดงสูตรดับ   เช่น  ดับร้อยบน  ดับหน่วยล่าง เป็นต้น
           
หากต้องการแสดงผลของสูตร "ดับสิบบน"  ก็ทำการคลิกที่ช่องด้านล่าง จำนวนสูตร    แล้วทำการเลือกเงื่อนไขให้เป็น "ดับสิบบน" แล้วช่องแสดงผลก็จะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่เป็นสูตรดัที่เกี่ยวข้องกับ หลักสิบบน เท่านั้น
            
และหากต้องการให้แสดงยังช่องรายละเอียดของสูตร กระทำได้โดยลากมไปคลิกที่ชื่อสูตรที่ต้องการ

                         3. ช่องรายละเอียดของสูตร (กลาง) 
                               จะทำหน้าที่แสดงรายละเอียดของสูตรที่เราเลือกที่จะแสดงจากช่องรายชื่อสูตรเด่น หรือช่อง รายชื่อสูตรดับ  ซึ่งจะประกอบไปด้วย
                             3.1 ช่องรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสูตร ประเภทของสูตร  โดยที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ใน
                                    หน้า นี้  ดังรูป

     

                            
                             3.2 ช่องตัวที่ต้องการใช้ของสูตร - เลขเด่น  โดยจะแสดงผลก็ต่อเมื่อสูตรที่ถูกเลือกต้อง
                                   เลือกจากช่องรายชื่อสูตรเด่น เท่านั้น   ไม่เช่นนั้นจะไม่แสดงอะไร   ดังรูป

                                
                                     
รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปอธิบายในหัวข้อ "การเพิ่มสูตร"


                             3.3 ช่องตัวที่ต้องการใช้ของสูตร - เลขดับ  โดยจะแสดงผลก็ต่อเมื่อสูตรที่ถูกเลือกต้อง
                                   เลือก จากช่องรายชื่อสูตรดับ เท่านั้น  ไม่เช่นนั้นจะไม่แสดงอะไร  ดังรูป

                                
                                    
รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปอธิบายในหัวข้อ "การเพิ่มสูตร"


                               3.4 ช่องตัวที่ต้องการใช้ของสูตร - เลขดับสองตัว - สามตัว  โดยจะแสดงผลก็ต่อเมื่อสูตร
                                      ที่ ถูกเลือกต้องเลือกจากช่องรายชื่อสูตรดับ และเป็น เลขดับสองตัว หรือ  สามตัว
                                      เท่านั้น     ไม่เช่นนั้นจะไม่แสดงอะไร  ดังรูป

                                          
                                           
รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปอธิบายในหัวข้อ "การเพิ่มสูตร"
     

 

หมายเหตุ 
           ปุ่มเช็คความถูกต้อง ที่อยู่ในช่องต่างๆ จาก ข้อ 3.2, 3.3  และ 3.4  มีไว้เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรนั้นๆ ที่แสดง หลังการกดปุ่ม  โดยจะมีการประมวลผลเพื่อตรวจสอบแล้วตรวจสอบ    จำนวน  ถูก - ผิด  เพื่อแสดงข้อมูลผลการตรวจสอบดังแสดงในรูปด้านซ้ายมือ (ถ้ามี)


                               3.5  ช่องแสดงสถานะของสูตร  โดยจะแสดงว่าสูตรดังกล่าวนั้นเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ 
                                       หรือว่าปิดการใช้งาน  หากเปิดช่องด้านขวาจะเป็นจุดสีดำ  ดังรูป

                                                

                                     
หากคุณต้องการเปลี่ยนสถานะสูตรของคุณก็ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
                                      1. เลือกสูตรที่จะทำการกำหนดในช่องรายชื่อสูตรเด่น  หรือช่องรายชื่อสูตรดับ
                                          1.1 กรณีเลือกเพียงสูตรเดียว
                                          1.2 กรณีต้องการเลือกหลายๆ สูตรติดต่อกันตามลำดับเพื่อเปิด หรือปิดสถานะ
                                                พร้อมกันในครั้งเดียว  กระทำได้โดยเลือกสูตรโดยคลิกเม้าค้างไว้เพื่อให้เกิด
                                               
Highlight  (ภาพสีน้ำเงิน แสดงการถูกเลือกแล้วลากไปรวมกับสูตรอื่น  จะได้
                                                สูตรทั้งหมดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ
                                          1.3 กรณีต้องการเลือกหลายๆ สูตรแบบ เว้นช่องตามต้องการ เพียงแค่กดปุ่ม
Ctrl
                                               
ค้างไว้ แล้วทำการลากเม้าไปคลิกสูตรต่างๆ ที่คุณต้องการ
                                      2.
  แล้ว
คลิกที่ ช่องเช็ค เปิดใช้งาน หรือปิด  ได้เลยตามต้องการ
 

                               3.6  ปุ่มการทำงานด้านล่าง  โดยแบ่งหน้าที่ชัดเจนดังนี้คือ
 
         
 

           
                           + ปุ่มเพิ่มสูตร  คลิกเพื่อเข้าสู่โหมดการเพิ่มสูตร และจะแสดงหน้าจอใหม่ขึ้นมา
                                                             
อ่านรายละเอียดในหัวข้อ "การเพิ่มสูตร"

                                      + ปุ่มแก้ไขสูตร  คลิกเพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไขสูตร และจะแสดงหน้าจอใหม่ขึ้นมา
                                                              อ่านรายละเอียดในหัวข้อ "การแก้ไขสูตร"

                                      + ปุ่มลบสูตร  คลิกเพื่อลบสูตรดังกล่าวออกจากฐานข้อมูล  จะแสดงการยืนยันขึ้น
                                                              มา เพื่อสอบถามว่ามั่นใจหรือไม่ ก่อนทำการลบจริง

                                      + ปุ่มปิด
(ESC)  คลิกเพื่อปิดหน้าจอนี้ และกลับไปยังหน้าคำนวณผล หรือหน้าหลัก

 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com