.
.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน6. หน้าแสดงโหมดการทำงาน  "การพิมพ์ข้อมูลผลการคำนวณ"

            หน้านี้เปิดขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลก่อนการพิมพ์  ซึ่งได้จากการคำนวณผล  แล้วคลิกที่ปุ่มพิมพ์ (ปุ่มที่ 9)   เพื่อพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์   
 ดังแสดงในรูปด้านล่าง

     

                หน้าที่ต่างๆ ของปุ่มใช้งาน
               
                1, 2, 3  คือ ปุ่มการ ย่อ ขยายหน้าจอ ในรูปแบบต่างๆ
                4 คือ ปุ่มเลื่อนถอยหลังไปหน้า ที่ 1 (กรณีมีหลายหน้า)
                5
คือ ปุ่มเลื่อนถอยหลังไป 1 หน้า
                6 คือ ปุ่มเลื่อนไปข้างหน้า 1 หน้า
                7 คือ ปุ่มเลือนไปหน้าสุดท้าย (กรณีมีหลายหน้า)
                8 คือ ปุ่ม เลือก หรือติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Printer)
                9
คือ ปุ่มสั่งงานสำหรับพิมพ์ข้อมูล
              10 คือ ปุ่มบันทึก (Save) ข้อมูลผลคำนวณ เพื่อใช้อ้างอิงภายหลัง
              11 คือ ปุ่มเปิด (Open) ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เพื่อแสดงข้อมูล
              12 คือ ปุ่มปิดหน้าจอ

 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com