.
.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน4. หน้าแสดงโหมดการทำงาน  "การวิเคราะห์เลข ดับ-บน"

                  หน้านี้จะทำหน้าที่ ตรวจสอบเปอร์เซนต์ของตัวเลขในหลักต่างๆ ของเลข 3 ตัวบน เช่น หลักร้อย  หลัก สิบ  หลักหน่วย  จากฐานข้อมูลผลสลากที่มีทั้งหมด  ตามช่องการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเองว่า  หลักร้อย  หลักสิบ และหลักหน่วย  ควรจะดับตัวใดเพิ่มเติมเพื่อคัดให้ชุดตัวเลขบนน้อยลง  ตัวเลขนี้อาจได้มา จากแหล่งข้อมูล  แหล่งอื่นๆ ที่เชื่อถือได้  นอกเหนือจากการวิเคราะห์จากโปรแกรมนี้    ดังแสดงตามรูปด้านล่าง
         หมายเหตุ เลขดับ คือ ตัวเลขเดี่ยวๆ ที่คาดว่าจะไม่มี (ไม่มา) หรือไม่น่าจะมีในหลักต่างๆ ในงวดที่จะ 
                           
ทำนาย
              เช่น     5 ดับหลักร้อย งวด  1  มิถุนายน 2550 ความหมายคือ  5 ไม่น่าจะมีมาในหลักร้อยบน
                            ของ  งวด วันที่ 1 มิถุนายน 2550
                       
    7 ดับหลักหน่วย งวด  1  มิถุนายน 2550 ความหมายคือ  7 ไม่น่าจะมีมาในหลักหน่วย
                            บน ของ    งวด วันที่ 1 มิถุนายน 2550
              เป็นต้น

   
             
 + ช่องกำหนดเลขดับร้อย
                  
เป็นช่องสำหรับเลือกตัวเลขที่จะดับในหลักร้อยเพิ่มเติม เพื่อให้เหลือชุดตัวเลขน้อยลง

               + ช่องกำหนดเลขดับสิบ
                  
เป็นช่องสำหรับเลือกตัวเลขที่จะดับในหลักสิบเพิ่มเติม เพื่อให้เหลือชุดตัวเลขน้อยลง

              
+ ช่องกำหนดเลขดับหน่วย
                  
เป็นช่องสำหรับเลือกตัวเลขที่จะดับในหลักหน่วยเพิ่มเติม เพื่อให้เหลือชุดตัวเลขน้อยลง

              
+ ช่องเลขที่มาบ่อยในจำนวน
xxx งวด  
                  
(โปรดศึกษาวิธีการเลือกเลขดับจากการ "วิเคราะห์เลขดับล่าง")
                               เป็นช่องที่แสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์หลังการคลิกเลือก  หลักต่างๆ แล้ว   และดูจำนวน
                  เปอร์เซ็นต์  (%)   ว่าตัวไหนน่าจะไม่มาในงวดที่จะทำการคำนวณ (งวดที่จะทำนายผล)  แล้วไป
                  คลิกเลือกที่ช่อง    "กำหนดเลขดับ" ตามหลักต่างๆ ที่ต้องการ
                 
หมายเหตุ ตัวที่มี % มาก แสดงว่าตัวเลขนั้นๆชอบออกบ่อยๆ ตามเงื่อนไขที่เลือก

             
 + ช่องเลขที่มาบ่อยตามวันที่ออกในจำนวน
xxx งวด
                  
(โปรดศึกษาวิธีการเลือกเลขดับจากการ "วิเคราะห์เลขดับล่าง")
                  
             เป็นช่องที่แสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์หลังการคลิกเลือกตามเงื่อนไขต่างๆ  ที่เราต้องการ
                   ตรวจสอบแล้วจากนั้นดูจำนวนเปอร์เซ็นต์
(%)  ว่าตัวไหนน่าจะไม่มาในงวดที่จะทำการ
                   คำนวณ  แล้วไปคลิกเลือก  ที่ช่อง "กำหนดเลขดับ" ตามหลักต่างๆ ที่ต้องการ
                  
หมายเหตุ ตัวที่มี % มาก แสดงว่าตัวเลขนั้นๆชอบออกบ่อยๆ ตามเงื่อนไขที่เลือก

              
+ ช่องเลขที่มาคู่กันใน xxx งวด (โปรดศึกษาวิธีการเลือกเลขดับจากการ "วิเคราะห์เลขดับล่าง")
                  
              เป็นช่องที่แสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์หลังการคลิกเลือกตามเงื่อนไขต่างๆ  ที่เราต้องการ
                   ตรวจสอบแล้ว จากนั้นดูจำนวนเปอร์เซ็นต์
(%)  ว่าตัวไหนน่าจะไม่มาในงวดที่จะทำการ
                   คำนวณ  แล้วไปคลิกเลือก ที่ช่อง "กำหนดเลขดับ" ตามหลักต่างๆ ที่ต้องการ
                  
หมายเหตุ ตัวที่มี % มาก แสดงว่าตัวเลขนั้นๆชอบออกบ่อยๆ ตามเงื่อนไขที่เลือก

              
+ ช่องชุดตัวเลขที่มาบ่อย และไม่เคยมาตามวันที่ออก
                  
(โปรดศึกษาวิธีการเลือกเลขดับจากการ "วิเคราะห์เลขดับล่าง")
                 
 เป็นช่องที่แสดงชุดตัวเลขที่ไม่เคยมา  หรือมาบ่อยตามปุ่มที่กดเลือก
                   เงื่อนไข เช่น -  
"ไม่ระบุ" ทั้งหมด  โปรแกรมจะทำการตรวจสอบจากฐานข้อมูลทั้งหมด
                             
               -   ระบุ "วันอาทิตย์"  ช่องที่เหลือเป็น "ไม่ระบุ"  โปรแกรมจะทำการตรวจสอบ
                                                จากฐานข้อมูลทั้งหมดที่เป็น "วันอาทิตย์" เท่านั้น
                  จากนั้นพิจารณาดูว่าสมควรตัดตัวไหนออก  แล้วไปคลิกเลือกที่ช่อง "กำหนดเลขดับ" ตาม
                   หลัก ต่างๆ ที่ต้องการ

               
หลังจากเลือกเลขดับ และตรวจสอบเสร็จแล้วจะทำการตัดตัวเลข ของชุดตัว
 
เลขตามที่ต้องการ  ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม "ตัดตัวเลข" จากนั้นหน้าจอนี้จะปิดไป  ผล
  ที่ได้จะแสดงในช่องแสดงผลการคำนวณ โดยจะมีระบุด้วยว่าเป็นการตัดตัวเลข 
 
ครั้งที่เท่าไหร่  หากไม่ต้องการทำอะไรให้คลิกที่ปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อปิดหน้าจอนี้

 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com