.
.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน5. หน้าแสดงโหมดการทำงาน  "การวิเคราะห์เลข ดับ-ล่าง"

            หน้านี้จะทำหน้าที่ ตรวจสอบเปอร์เซนต์ของตัวเลขในหลักต่างๆ ของเลข 2 ตัวล่าง  เช่น หลักสิบ  หลัก หน่วย    จากฐานข้อมูลผลสลากที่มีทั้งหมด  ตามช่องการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเองว่า หลักสิบ  และหลักหน่วย  ควรจะดับตัวใดเพิ่มเติมเพื่อคัดให้ชุดตัวเลขบนน้อยลง  ตัวเลขนี้อาจได้มาจากแหล่งข้อมูล แหล่งอื่นๆ ที่เชื่อถือได้  นอกเหนือจากการวิเคราะห์จากโปรแกรมนี้    ดังแสดงตามรูปด้านล่าง
 
หมายเหตุ เลขดับ คือ ตัวเลขเดี่ยวๆ ที่คาดว่าจะไม่มี (ไม่มา) หรือไม่น่าจะมีในหลักต่างๆ ในงวดที่จะ
                   
ทำนาย
             เช่น     3 ดับหลักสิบ งวด  1  มิถุนายน 2550 ความหมายคือ  3 ไม่น่าจะมีมาในหลักสิบล่าง ของ
                           งวด วันที่ 1 มิถุนายน 2550
                            9 ดับหลักหน่วย งวด  1  มิถุนายน 2550 ความหมายคือ  9 ไม่น่าจะมีมาในหลักหน่วยล่าง
                           ของ  งวด วันที่ 1 มิถุนายน 2550
             เป็นต้น


                    
 

       + ช่องกำหนดเลขดับสิบ
         
เป็นช่องสำหรับเลือกตัวเลขที่จะดับในหลักสิบเพิ่มเติม เพื่อให้เหลือชุดตัวเลขน้อยลง

      
+ ช่องกำหนดเลขดับหน่วย
          
เป็นช่องสำหรับเลือกตัวเลขที่จะดับในหลักหน่วยเพิ่มเติม เพื่อให้เหลือชุดตัวเลขน้อยลง

      
+ ช่องเลขที่มาบ่อยในจำนวน
xxx งวด  
           เป็นช่องที่แสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์หลังการคลิกเลือก  หลักต่างๆ แล้ว   และดูจำนวนเปอร์เซ็นต์
(%)
          ว่าตัวไหนน่าจะไม่มาในงวดที่จะทำการคำนวณ (งวดที่จะทำนายผล)  แล้วไปคลิกเลือกที่ช่อง
         
"กำหนดเลขดับ" ตามหลักต่างๆ ที่ต้องการ
          
หมายเหตุ ตัวที่มี % มาก แสดงว่าตัวเลขนั้นๆชอบออกบ่อยๆ ตามเงื่อนไขที่เลือก

           หลักในการเลือกใช้งานตัวเลขดับจากช่องนี้
           1. เลือกตัวเลขที่มี % มากที่สุด โดยที่ค่า % นั้นต้องมากกว่า % ที่น้อยที่สุดเป็น 2 เท่าขึ้นไป
  และบวกค่านั้นไปอีก 2  หากไม่อยู่ในกรณีนี้แล้วให้ผ่านไปไม่ต้องกำหนดเลขดับ จากหลักนั้นๆ ที่เลือก 
และค่า  % ที่มากสุด และน้อยสุดต้องมีค่าซ้ำกันไม่เกิน 2 ค่า  ถ้าเกินให้ผ่าน หรือพิจารณาเองตามความเหมาะสม
 

ตัวอย่างเช่น จากรูป เลือกวิเคราะห์ หลักสิบ  และ ตัวเลขที่มี % มากสุด คือ 6 เท่ากับ 16.0 % และ น้อยสุด คือ 6.02 ดังนั้น 2 เท่าของค่าน้อยสุด คือ 6.02 x 2 = 12.04 + 2 = 14.04 %
    ฉนั้นแล้ว ค่า % ที่มากสุด 16.0 % มีค่ามากว่า
1
4.04 % ให้เลือกเลข 6 เป็นเลขดับหลักสิบ
    หาก
% ที่มากสุดมี 2 ค่า ให้เลือกทั้ง 2 ค่า
    หาก
% น้อยสุดมีค่าเป็น 0 ให้เลือกตัวเลขที่มี
% ค่ามากที่สุดเป็นเลขดับได้เลย

              2. กรณีเลขหลักหน่วยก็ให้หลักการเดียวกันกับหลักสิบ
              3. หลังจากเลือกค่าเลขดับได้แล้ว  ให้ทำการคลิกเลือกที่ช่อง
"กำหนดเลขดับ" ตามหลัก
                   ต่างๆ ที่ต้องการ ที่อยู่ด้านบน

     
 + ช่องเลขที่มาบ่อยตามวันที่ออกในจำนวน xxx งวด
           เป็นช่องที่แสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์หลังการคลิกเลือกตามเงื่อนไขต่างๆ  ที่เราต้องการตรวจสอบแล้วจากนั้นดูจำนวนเปอร์เซ็นต์
(%)  ว่าตัวไหนน่าจะไม่มาในงวดที่จะทำการคำนวณ  แล้วไปคลิกเลือก
 ที่ช่อง
"กำหนดเลขดับ" ตามหลักต่างๆ ที่ต้องการ
           
หมายเหตุ ตัวที่มี % มาก แสดงว่าตัวเลขนั้นๆชอบออกบ่อยๆ ตามเงื่อนไขที่เลือก

           
หลักในการเลือกใช้งานตัวเลขดับจากช่องนี้
            1. ใช้หลักการเดียวกันกับ + ช่องเลขที่มาบ่อยในจำนวน xxx งวด  
 

ตัวอย่างเช่น จากรูป เลือกวิเคราะห์ หลักสิบที่ออกในวัน ศุกร์  ตัวเลขที่มี % มากสุด คือ 5 เท่ากับ 16.6 % และ น้อยสุด คือ 2.77 ดังนั้น 
2 เท่าของค่าน้อยสุด คือ
              2.77 x 2 = 5.54 + 2 = 7.54 %
    ฉนั้นแล้ว ค่า % ที่มากสุด 16.0 % มีค่ามากว่า
7.54 % ให้เลือกเลข 5 เป็นเลขดับหลักสิบ
    หาก
% ที่มากสุดมี 2 ค่า ให้เลือกทั้ง 2 ค่า
    หาก
% น้อยสุดมีค่าเป็น 0 ให้เลือกตัวเลขที่มี
% ค่ามากที่สุดเป็นเลขดับได้เลย

            2. กรณีเลขหลักหน่วยก็ให้หลักการเดียวกันกับหลักสิบ  ในข้อ 1.
            3. ในช่องการวิเคราะห์เลขดับนี้จะมีให้เลือกอีกแบบคือ วิเคราะห์ ข้างขึ้น ข้างแรม โดยตรง
                 กับวันที่มีต้องการทำนายผล  หลักการในการเลือกเลขดับดังนี้ คือ ให้เลือกตัวเลขที่
% ไม่เป็น
                 0  ดังรูปด้านล่าง
 

ตัวอย่างเช่น จากรูป เลือกวิเคราะห์ หลักสิบที่ออกในวัน ศุกร์ ที่เป็นแรม 1 ค่ำ  ตัวเลขที่แสดง % คือ เลข 2  นอกนั้นเป็น 0 % ดังนั้น เลือก เลข 2 เป็น เลขดับหลักสิบได้เลย
       หาก
% ที่มากสุดมี 2 ค่า ให้เลือกทั้ง 2 ค่า
หรือถ้าไม่เลือกวัน ก็แสดงว่าผลที่ได้คือผลจากการคำนวณเฉพาะ ข้างขึ้น หรือข้างแรมเท่านั้น
ทำให้ตัดค่า ทั้งหลักสิบและหน่วยได้เลย

              4. กรณีเลขหลักหน่วยก็ให้หลักการเดียวกันกับหลักสิบ ในข้อ 3.
              5. หลังจากเลือกค่าเลขดับได้แล้ว  ให้ทำการคลิกเลือกที่ช่อง
"กำหนดเลขดับ" ตามหลัก
                   ต่างๆ ที่ต้องการ ที่อยู่ด้านบน

      
+ ช่องเลขที่มาคู่กันใน xxx งวด (ใช้ตรวจสอบหลังการคำนวณ และได้ชุดตัวเลขแล้ว)
           เป็นช่องที่แสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์หลังการคลิกเลือกตามเงื่อนไขต่างๆ  ที่เราต้องการตรวจสอบแล้วจากนั้นดูจำนวนเปอร์เซ็นต์
(%)  ว่าตัวไหนน่าจะไม่มาในงวดที่จะทำการคำนวณ  แล้วไปคลิกเลือก
 ที่ช่อง
"กำหนดเลขดับ" ตามหลักต่างๆ ที่ต้องการ
          
หมายเหตุ ตัวที่มี % มาก แสดงว่าตัวเลขนั้นๆชอบออกบ่อยๆ ตามเงื่อนไขที่เลือก
     
            หลักในการเลือกใช้งานตัวเลขดับจากช่องนี้
           ใช้หลักการเดียวกันกับ
+ ช่องเลขที่มาบ่อยในจำนวน
xxx งวด โดยจะแตกต่างกันตรงที่ ใช้
วิเคราะห์กับชุดตัวเลขที่ได้จากการคำนวณมาแล้ว และหลังจากได้ตัวเลขดับแล้วต้องเอามา  ประกบคู่กันกับตัวที่เลือกวิเคราะห์ จะได้ชุดเลขดับ   และ
ห้ามทำการคลิกเลือกที่ช่องกำหนดเลขดับ โดยเด็ดขาด  เพราะในกรณีนี้เป็นการกำหนดเลขดับคู่ไม่ใช่ เลขดับเดี่ยว     ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง
 

ตัวอย่างเช่น  ถ้าชุดตัวเลขที่วิเคราะห์มาได้เป็นดังนี้
            02 - 03 - 05 - 06 - 07
            20 - 22 - 26 - 27
            40 - 42 - 45 - 46 - 47
            50 -
52 - 53 - 55 - 56 - 57
            70 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77
            80 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87
            92 - 93 - 95 - 97
                    และทำการวิเคราะห์หลักสิบที่เป็น ตัว % จะแสดงออกมา คือ % ของเลขในหลักหน่วย  จากนี้
   ให้ใช้หลักการใน
+ ช่องเลขที่มาบ่อยในจำนวน xxx งวด    ในการเลือกตัวเลขดับ  จากรูปจะได้ว่า  % ที่
  น้อยที่สุด คือ 0
ดังนั้นทำการเลือกตัวเลขที่มี % มากที่สุดได้เลย คือ เลข 2 กับ 7   ซึ่งซ้ำกันไม่เกิน 2 ค่า  จะได้ว่างวดที่จะทำนายนั้น ชุดตัวเลขที่จะตัดได้อีก  คือ
52 และ 57  จะพบว่าจากชุดตัวเลขที่เราได้ก่อน
  หน้านี้สามารถตัดได้อีกทั้ง 2 ชุด คือ
52 และ 57
 
                    ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้สามารถตัดชุดตัวเลขได้เพิ่มขึ้น ตัวลงทุนก็จะน้อยลงด้วย
                    และหากต้องการวิเคราะห์ ตัวเลขอื่น เช่น หลัก สิบ เป็น 0
, 2, 4, 7, 8 และ 9 ก็ใช้หลักการเดียวกัน

                 
 จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ หลักหน่วย โดยเลือกที่ช่องหลักหน่วย ตัวเลข % ที่แสดงก็จะเป็นตัวเลข
 ของหลักสิบ  และจากนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันในการเลือกชุดเลขดับเช่นเดียวกันกับหลักสิบ

 
       
+ ช่องชุดตัวเลขที่มาบ่อย และไม่เคยมาตามวันที่ออก
(ใช้เป็นข้อมูลประกอบกับตัวอื่นๆ)
          
 เป็นช่องที่แสดงชุดตัวเลขที่ไม่เคยมา  หรือมาบ่อยตามปุ่มที่กดเลือก
            เงื่อนไข เช่น -  
"ไม่ระบุ" ทั้งหมด  โปรแกรมจะทำการตรวจสอบจากฐานข้อมูลทั้งหมด
                            
         -   ระบุ "วันอาทิตย์"  ช่องที่เหลือเป็น "ไม่ระบุ"  โปรแกรมจะทำการตรวจสอบจาก
                                         ฐานข้อมูลทั้งหมดที่เป็น "วันอาทิตย์" เท่านั้น
           จากนั้นพิจารณาดูว่าสมควรตัดตัวไหนออก  แล้วไปคลิกเลือกที่ช่อง "กำหนดเลขดับ" ตามหลัก
            ต่างๆ ที่ต้องการ

  
            
หลังจากเลือกเลขดับ และตรวจสอบเสร็จแล้วจะทำการตัดตัวเลข ของชุดตัว
  เลขตามที่ต้องการ  ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
"ตัดตัวเลข" จากนั้นหน้าจอนี้จะปิดไป  ผล
  ที่ได้จะแสดงในช่องแสดงผลการคำนวณ โดยจะมีระบุด้วยว่าเป็นการตัดตัวเลข
 
ครั้ง ที่เท่าไหร่  หากไม่ต้องการทำอะไรให้คลิกที่ปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อปิดหน้าจอนี้

 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com