.
.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน3. หน้าแสดงโหมดการทำงาน  "เช็คสูตรทั้งหมดก่อนคำนวณผล"

           หน้านี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบสูตรการคำนวณทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลสูตรที่ถูกบันทึกไว้   ซึ่งจะทำงานทันทีหลังจากกดปุ่ม "เช็คสูตรก่อนคำนวณผล"   โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ    ที่หน้าคำนวณเช่น ชื่อสูตรสูตร,  ชนิดของสูตร, จำนวนถูก-ผิด จากจำนวนงวดที่ทำการคำนวณ  เป็นต้น  ดังแสดงในรูปด้านล่าง
         
  

          
จากภาพจะประกอบไปด้วย
           1. ช่องแสดงผลความถูกต้องของสูตรเด่น (ด้านบน)
               1.1 ปุ่มลบสูตร - เด่น ทำหน้าที่ลบสูตรที่เราไม่ต้องการออกจากฐานข้อมูล
               1.2 ช่องเลือกประเภทการตรวจสอบ เช่น เด่นร้อยบน   เด่นสิบบน   เด่นหน่วยบน  เด่นหน่วยล่าง
                     และ เด่นสิบล่าง
               1.3 ตัวเลขบอกจำนวนสูตรที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
               1.4 ตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ผิด จากจำนวนงวดที่มี

           2. ช่องแสดงผลความถูกต้องของสูตรดับ (ด้านล่าง)
               2.1 ปุ่มลบสูตร - เด่น ทำหน้าที่ลบสูตรที่เราไม่ต้องการออกจากฐานข้อมูล
               2.2 ช่องเลือกประเภทการตรวจสอบ เช่น ดับร้อยบน   ดับสิบบน   ดับหน่วยบน  ดับหน่วยล่าง
                     ดับล่าง  เป็นต้น
               2.3 ตัวเลขบอกจำนวนสูตรที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
               2.4 ตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่ผิด จากจำนวนงวดที่มี

           3. ช่องแสดงการกำหนดให้ลบ หรือไม่ลบสูตรอัตโนมัติ

      

                3.1 ช่องกำหนดการลบสูตรเด่น อัตโนมัติ   ถ้าไม่กาเครื่องหมายถูกเครื่องจะไม่ทำการลบสูตร
                       ให้โดย อัตโนมัติ
                3.2 ช่องกำหนดการลบสูตรดับเลขเดี่ยว อัตโนมัติ   ถ้าไม่กาเครื่องหมายถูกเครื่องจะไม่ทำการ
                       ลบสูตรให้โดยอัตโนมัติ
                3.3 ช่องกำหนดการลบสูตรดับเลขคู่ 2 ตัว และ 3 ตัว  อัตโนมัติ   ถ้าไม่กาเครื่องหมายถูกเครื่อง
                      จะไม่ ทำการลบสูตรให้โดยอัตโนมัติ
               
3.4 ช่องกำหนดการปิดเครื่องอัตโนมัติ (New Option)
                                ใช้ในกรณีที่สูตรมีจำนวนมาก  และทำให้เสียเวลาในการรอ  ต้องออกนอกบ้านไปทำ
                       ธุระ ให้ทำการกาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความเพื่อเลือกหน้าที่การทำงาน  เลือกได้ทั้งขณะ
                       โปรแกรมกำลังทำงาน   หรือหยุดทำงาน  จากนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
                        คุณจะปิดเองโดยอัตโนมัติหากทำการตรวจเช็คสูตรทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

             4. ปุ่มกำหนดค่าที่ยอมรับได้ของจำนวนครั้งที่ผิดของสูตร (New Option)

                                 

                             ปุ่มนี้จะใช้กำหนดค่าเริ่มต้นของค่าที่ยอมรับได้ของจำนวนครั้งที่ผิด หลังการคลิกปุ่มจะ
                 แสดงหน้าต่างดังรูปด้านล่าง

                                

           ซึ่งหน้าต่างนี้จะใช้ร่วมกับการกำหนดค่าเริ่มต้นของการค้นหา และการบันทึกสูตรอัตโนมัติ
 แต่ในการกำหนดค่าของการตรวจสอบ หรือการเช็คความถูกต้องของสูตร  จะใช้ช่องด้านบนสุด    เพียงช่องเดียวเท่านั้น  เช่น จากรูป จำนวนครั้งที่ผิดที่ยอมรับได้ของสูตรเด่น คือ 35 ครั้ง    หลังจาก กำหนดค่าแล้วให้ทำการบันทึกค่า แล้วปิดหน้าต่างนี้ไป

          
ซึ่งจากผลการคำนวณ เราสามารถตรวจสอบได้ว่า สูตรใดเราสามารถยอมรับให้ใช้ต่อไปได้ หรือ ไม่ได้ หากไม่สามารถยอมรับสูตรนั้นก็ทำการลบทิ้งไป แล้วไปเพิ่มสูตรมาทดแทน ในระหว่างการคำนวณผลจะ   ใช้เวลานานขึ้นอยู่กับจำนวนสูตรที่มีอยู่ขณะนั้น  เช่น  จำนวนสูตรมากกว่า  5,000 สูตร  จะใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมง  และผู้ใช้สามารถทำการยกเลิก  การตรวจสอบนั้นได้โดยการกดปุ่ม "ยกเลิก (Esc)" หรือ จะทำการตรวจสอบโดยระบุประเภทของสูตรได้  โดยการเลือกที่ช่องตัวเลือกประเภทใน
 การตรวจสอบ

 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com