.
.

กลับหน้าเว็บหวยหลัก

.

รายการหลักของคู่มือ

1.) ความเป็นมาเป็นไป
2.) หน้าคำนวณผล
3.) เช็คสูตรก่อนคำนวณ
4.) วิเคราะห์เลขดับบน
5.) วิเคราะห์เลขดับล่าง
6.) พิมพ์ข้อมูลผลคำนวณ
7.) เพิ่มฐานข้อมูลผลสลาก
8.) กำหนดสูตรการคำนวณ
9.) การเพิ่มสูตร
10.) การแก้ไขสูตร
11.) การอัพเดทฐานข้อมูลใหม่
12.) คำแนะนำเพิ่มเติม
13.) คำเตือนแก่ผู้ใช้งาน9. หน้าแสดงโหมดการทำงาน "การเพิ่มสูตร"

              แสดงเพื่อให้ทราบว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในโหมดการทำงาน "การเพิ่มสูตร" และ นี่คือ หัวใจสำคัญ
  สำหรับการวิเคราะห์ และคำนวณผลในหน้าหลัก หรือหน้าคำนวณผล
 
 
              ซึ่งจะมีหน้าที่สำหรับการเพิ่มสูตรต่างๆ สำหรับเลขเด่น  เลขดับ เลขดับคู่  เลขดับ 3 ตัว พร้อม กัน  เข้าไปในฐานข้อมูลสูตร เพื่อใช้สำหรับการคำนวณ  และวิเคราะห์ผลที่หน้าคำนวณ  หรือหน้าหลัก ดังแสดงตามรูปด้านล่าง

 
 

                   ส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่การทำงาน มีดังนี้
                   
1. รายละเอียดของสูตร
               2. การกำหนดสูตร   
               3. การกำหนดสถานะสูตร   
               4. การบันทึกสูตร  และการปิดหน้าต่างเพิ่มสูตร

     
1. รายละเอียดของสูตร  ประกอบไปด้วย              
          
(New Option)  ช่องแสดงจำนวนสูตรประเภทนั้นๆ ที่มีอยู่แล้วในขณะนั้น พร้อมทั้งแสดงการเพิ่มขึ้น
           ระหว่างการเพิ่มสูตร ทั้งแบบธรรมดา และแบบอัตโนมัติ

                                        

          
1.1 ช่องแสดงชื่อสูตร, วันที่ทำการบันทึกสูตร, สูตรที่ใช้ในการคำนวณ, ประเภทของสูตร และช่อง
                  Step 
 
ดังแสดงในรูปด้านล่าง

                              

                
จากรูปภาพอธิบายได้ดังนี้
                 1.1.1 ช่องชื่อสูตร คือ ช่องที่แสดงชื่อของสูตรที่เราจะทำการบันทึก ซึ่งในช่องนี้จะทำการสร้าง
                           ชื่อให้    โดยอัตโนมัติ เช่น

                                   จากรูปด้านบน ชื่อสูตรเบื้องต้น คือ F-0992  หมายความว่า สูตรนี้เป็นสูตรลำดับที่ 992
                          และหากมีการเปลี่ยนแปลงใน
"ช่องประเภท"  ชื่อสูตรนี้ก็จะปรับเปลี่ยนตามไปด้วย  ตาม
                          ประเภทของสูตรที่เลือกใช้
                
 1.1.2 ช่องวันที่ คือ ช่องที่แสดงวันที่ปัจจุบันขณะนั้นที่จะทำการบันทึกสูตร
                  1.1.3 ช่องสูตร คือ ช่องที่แสดง "สูตรที่ต้องการ"
                                 
 ตัวอย่าง เช่น  ABCDEF/ST  ซึ่งความหมายของตัวอักษรจะขอยกไปอธิบายไว้ในส่วน
                            ของ
"ช่องกำหนดสูตร"                         
                  1.1.4 ช่องประเภท คือ ช่องที่แสดงประเภทของสูตร  กระทำได้โดยการคลิกเลือกตามรายการที่
                            มีอยู่ 
ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่เลือก  ช่องชื่อสูตรก็จะปรับเปลี่ยนไปตาม
                            ประเภท
อง สูตรที่เลือกขณะนั้นด้วยเสมอ  และจะทำหน้าที่เปิด และปิดสถานะของช่อง
                            รายละเอียดสูตรในหัวข้อ 1.2
, 1.3 และ 1.4 ตามลำดับ หากประเภทสูตรที่ถูกเลือกสัมพันธ์
                            กับหัวข้อใด

                  1.1.5 ช่อง STEP คือ ช่องที่แสดงตัวเลข 1 ถึง 5  ซึ่งเป็นตัวเลขที่กำหนดในการเลือกใช้ข้อมูล
                            ย้อนหลังจากฐานข้อมูลผลสลากในการ คำนวณ 
                          
ตัวอย่างเช่น 
                               
STEP คือ 1 หมายความว่า เลือกใช้ข้อมูลของงวดย้อนหลังก่อนงวดที่จะทำนาย  1  งวด
                               
STEP คือ 2 หมายความว่า เลือกใช้ข้อมูลของงวดย้อนหลังก่อนงวดที่จะทำนาย  2  งวด
                               
STEP คือ 3 หมายความว่า เลือกใช้ข้อมูลของงวดย้อนหลังก่อนงวดที่จะทำนาย  3  งวด
                               
STEP คือ 4 หมายความว่า เลือกใช้ข้อมูลของงวดย้อนหลังก่อนงวดที่จะทำนาย  4  งวด
                               
STEP คือ 5 หมายความว่า เลือกใช้ข้อมูลของงวดย้อนหลังก่อนงวดที่จะทำนาย  5  งวด
                     1.1.6 ปุ่มลบสูตรทีละตัว คือ ปุ่มที่ใช้ลบสูตรในช่องแสดงสูตรจากตัวสุดท้ายไปทีละ 1 ตัว

           1.2 ช่องตัวที่ต้องการใช้ของสูตร - เลขเด่น  ดังแสดงในรูปด้านล่าง
                 

                              


                 จากรูปภาพอธิบายได้ดังนี้
                 1.2.1 ช่องไม่ใช้เลขชุด คือ ช่องที่กำหนดการใช้ชุดตัวเลขที่ได้จากสูตรโดยตรง
                 1.2.2 ช่องกำหนดชุดตัวเลข คือ ช่องที่กำหนดการใช้ชุดตัวเลขที่ได้จากสูตร แล้วนำมา
                           ประยุกต์ใช้ ตามชุดตัวเลขที่ถูกกำหนดมาอีกครั้งก่อนที่จะนำชุดตัวเลขไปใช้งาน  ซึ่ง
                           หลังจากเลือกช่องนี้  ช่องด้านขวาถัดไปจะแสดง และสามารถป้อนชุดตัวเลขได้  สามารถ
                           ป้อนตัวเลขตั้งแต่ 1 ตัว หรือกี่ตัวก็ได้ตามความพอใจ                         
                 1.2.3 ช่องเลือกใช้ตัวเลขจากสูตรโดยตรง คือ โหมดการทำงานที่นำชุดตัวเลขที่ได้จากสูตรมา
                          ใช้ใน  การตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูลผลสลากที่มีอยู่
                         
ตัวอย่าง เช่น
                                        ถ้าสูตรในช่องสูตร คือ ABC/ST  (ความหมายของตัวอักษรจะยกไปอธิบายไว้ใน
                          ส่วนของ
   "ช่องกำหนดสูตร"  และ ผลการคำนวณจากฐานข้อมูลงวดที่ 156 (ขอยก
                          ตัวอย่างเพียงงวดเดียว
 เพราะในความเป็นจริงสูตรนี้จะต้องทำการตรวจสอบตั้งแต่งวด
                         แรกที่ถูกบันทึกจนถึงงวดสุดท้าย
)  ผลที่ได้ คือ
"312051252444444444" 
                                        แสดงว่า หากเลือกช่องไม่ใช้เลขชุด ผลที่ได้ดังกล่าวก็จะถูกนำมาใช้เลย  แต่ถ้า
                          เลือกใช้ ช่องกำหนดชุดตัวเลข และมีการกำหนดชุดตัวเลขแล้ว ผลที่ได้ดังกล่าวก็จะถูก
                          ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่น
(จะไม่ขอกล่าวในที่นี้และเมื่อได้ชุดตัวเลขจากการคำนวณ
                          แล้วก็จะมีการตรวจสอบผลที่ได้ดังกล่าวจากข้อมูลในงวดที่ 156  ว่าตรงกับที่จะทำนายหรือ
                         ไม่ ถ้าตรงห็แสดงว่าถูกต้อง

                 1.2.4 ปุ่มค้นหาด่วน คือ  ปุ่มที่ทำหน้าที่เป็นทางลัดในการตรวจสอบความถูกต้องของชุดตัวเลข
                           ที่ได้ กับฐานข้อมูลผลสลากโดยที่ไม่ต้องทำการคลิดเปลี่ยนแปลงตัวเลข
Step   ในช่อง
                          
STEP   ทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากปุ่ม "เช็คความถูกต้อง
                           ของสูตร
"  หลังการคลิกที่ปุ่ม "ค้นหาด่วน"
นี้แล้วจะแสดงหน้าต่างการทำงานขึ้นมา 
                           ดังแสดงในรูปด้านล่าง

                                 
                          New Option :   ปุ่มค้นหา และบันทึกสูตรอัตโนมัติ คือ ความหมายตรงตัวอยู่แล้ว  ซึ่งจะทำการค้นหาและบันทึกสูตรเด่นโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้

                          หน้าต่างนี้จะทำงานหลังจากกดปุ่ม
"ค้นหาด่วน" ทันทีซึ่งจะมีการแสดงความคืนหน้าว่ามีการทำงานไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ (%) ที่ด้านล่าง  ส่วนประกอบต่างๆ อธิบายได้ดังนี้

                           1.
2.4.1  ตารางแสดงจำนวนครั้งที่ผิด คือ ตารางที่จะแสดงจำนวนครั้งที่ผิดของชุดตัวเลขที่
                                        ได้
จากสูตรที่คิดค้นขั้นมา และผ่านการตรวจสอบจากฐานข้อมูลผลสลาก ว่าผิดไป
                                         เป็น
จำนวนกี่ครั้ง   ตาม Step 1 ถึง 5
  (เลขตำแหน่งสำหรับเลขเด่นนี้ไม่ต้องสนใจ
 
                           สำหรับการเลือกใช้งาน หลังการคำนวณผล คือ เลือกค่าที่โอกาสถูกต้องไม่น้อยกว่า 85 % หรือ เลือกค่าที่จำนวนครั้งที่ผิดควรไม่เกิน 30 ครั้ง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับได้ของผู้ใช้งานเอง

 

ตัวอย่างจากรูปด้านบน
      
Step 4  ที่ผิดน้อยที่สุด คือ 28 ครั้ง  และสมควรรับไว้พิจารณาสำหรับการที่จะเลือกใช้     และควรตรวจสอบอีกครั้งหลังจากปิดหน้าต่างนี้แล้ว  โดยการไปเลือกที่ช่อง STEP เป็น 4    จากนั้นกดปุ่ม "เช็คความถูกต้องของสูตร"    หาก % ของโอกาสถูก มีค่า 85 % ขึ้นไป    ให้เลือกใช้สูตรนี้ได้ (คำแนะนำ หากผู้ใช้เองต้องการความถูกต้องมากกว่านี้ก็เลือก % ที่สูงขึ้นไปอีก   ดังแสดงในรูปด้านซ้าย  หลังจากกดปุ่ม "เช็คความถูกต้องของสูตร"

                           1.2.4.2 ตัวเลขระบุจำนวนครั้ง คือ ตัวเลขที่แสดงให้ทราบว่าในแต่ละ Step การทำงานของ
                                        การคำนวณ  มีจำนวนฐานข้อมูล หรือจำนวนงวดที่ใช้คำนวณเป็นกี่ครั้ง กี่งวด 
                                        เช่น 
Step 1  ใช้จำนวนข้อมูลในการตรวจสอบเป็นจำนวน 200 ข้อมูล หรือ 200 งวด
         
                                         Step 5  ใช้จำนวนข้อมูลในการตรวจสอบเป็นจำนวน 196 ข้อมูล หรือ 196 งวด

                          
1.2.4.3 ปุ่มปิด (ESC) คือ ปุ่มปิดหน้าต่างนี้เพื่อกลับไปยังหน้า "การเพิ่มสูตร"

 

1.2.5 ปุ่มเช็คความถูกต้องของสูตร คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่สั่งงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  และสรุปผลการคำนวณของสูตรที่เลือกไว้  ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ถูกเลือก  หลังจากคำนวณผลเสร็จจะแสดงหน้า
ต่างสรุปผล ดังรูปด้านซ้ายมือ
     
อธิบายได้ดังนี้
      จากผลการคำนวณ  สูตรดังกล่าวผิดเป็นจำนวน  8  ครั้ง  จากการตรวจสอบผ่านฐานข้อมูลผลสลากทั้งหมด 200 งวด (ครั้งและ
                        โอกาสที่สูตรนี้จะถูก คือ  96 %
                       
โอกาสที่สูตรนี้จะผิด คือ    4 %


           1.3 ช่องตัวที่ต้องการใช้ของสูตร - เลขดับ  ดังแสดงในรูปด้านล่าง
                
                              

     
หมายเหตุ เลขดับ คือ ตัวเลขเดี่ยวๆ ที่คาดว่าจะไม่มี (ไม่มา) หรือไม่น่าจะมีในหลักต่างๆ ในงวดที่จะ
ทำนาย  เช่น     3 ดับหลักสิบ งวด  1  มิถุนายน 2550 ความหมายคือ  3 ไม่น่าจะมีมาในหลักสิบล่าง ของ
                                  งวด วันที่ 1 มิถุนายน 2550
      
                         9 ดับหลักหน่วย งวด  1  มิถุนายน 2550 ความหมายคือ  9 ไม่น่าจะมีมาในหลักหน่วย
ล่าง   ของ  งวด วันที่ 1 มิถุนายน 2550      เป็นต้น

                                
 จากรูปภาพด้านบนอธิบาย ได้ดังนี้
                 1.3.1 ช่องไม่ใช้เลขชุด คือ ช่องที่กำหนดการใช้ชุดตัวเลขที่ได้จากสูตรโดยตรง
(คล้ายสูตร
                           เด่น)
                 1.3.2 ช่องกำหนดชุดตัวเลข คือ ช่องที่กำหนดการใช้ชุดตัวเลขที่ได้จากสูตร แล้วนำมา
                           ประยุกต์ใช้ ตามชุดตัวเลขที่ถูกกำหนดมาอีกครั้งก่อนที่จะนำชุดตัวเลขไปใช้งาน  ซึ่ง
                           หลังจากเลือกช่องนี้  ช่องด้านขวาถัดไปจะแสดง และสามารถป้อนชุดตัวเลขได้  ตัวเลข
                           ชุดที่ป้อนต้องให้ครบ 10 ตัว     อะไรก็ได้  ซ้ำกันก็ได้ เช่น  0531205584 หรือ
                            6529871346 เป็นต้น
                  1.3.3 ช่องแสดงเงื่อนไขการคำนวณ คือ ช่องที่เป็นเงื่อนไขในการคำนวณโดยแยกออกเป็นสัด
                            ส่วน   ระบุถึงวิธีการเลือกใช้ตัวเลขที่จะนำมาเป็นเลขดับ  แบ่งได้ดังนี้คือ       
                           1.3.3.1
ช่องใช้ตัวหน้าสุด คือ ช่องเงื่อนไขที่จะนำตัวเลขเดี่ยวตัวหน้าสุด (ตัวแรก) ที่ได้
                                        จากผลการคำนวณจากสูตร  มาเป็นเลขดับ
                                        
ตัวอย่าง เช่น
                      
                            ถ้าสูตรในช่องสูตร คือ ABC/ST  (ความหมายของตัวอักษรจะยกไปอธิบาย
                                        ไว้ในส่วนของ
   "ช่องกำหนดสูตร"   และ ผลการคำนวณจากฐานข้อมูลงวดที่ 156 
                                        
(ขอยกตัวอย่างเพียงงวดเดียว    เพราะในความเป็นจริงสูตรนี้จะต้องทำการตรวจ
                                         สอบตั้งแต่งวดแรกที่ถูกบันทึก จนถึงงวดสุดท้าย
)  ผลที่ได้ คือ
                                        
"312051252444444444"  แสดงว่า เลขดับคือเลข 3 สำหรับ   การใช้ข้อมูลในงวด
                                        ที่ 156 ในการคำนวณ

                           1.3.3.2 ช่องใช้ตัวหลังสุด คือ ช่องเงื่อนไขที่จะนำตัวเลขเดี่ยวตัวหลังสุด (ตัวสุดท้าย) ที่ได้
                                         จาก  ผล การคำนวณจากสูตร  มาเป็นเลขดับ
                                         
ตัวอย่าง เช่น  ขอยกข้อ 1.3.3.1 มาใช้  เลขดับที่ได้คือ 4
                          
1.3.3.3 ช่องมี 2 หลัก เอาทั้ง 2 หลัก บวกกันจนเหลือ 1 ตำแหน่ง คือ ช่องเงื่อนไขที่จะนำตัว
                                        เลข
ที่ได้จากผล การคำนวณจากสูตรมาใช้กำหนดเป็นเลขดับ  โดยมีเงื่อนไขว่า
                                        หากเลือก   เงื่อนไขนี้   สูตรที่เลือกใช้ในช่องสูตรต้องมีอักษร หรือตัวเลข รวมกัน
                                        ต้องเท่ากับ 2  ตำแหน่ง เท่านั้น หากมากกว่า    หรือน้อยกว่า 2 ตำแหน่ง เงื่อนไขนี้
                                        จะไม่ทำงาน  หลังจากกดปุ่ม   "เช็คความถูกต้องของสูตร" แล้ว  ผลจำนวนครั้ง
                                         ผิดที่ได้จะเท่ากับ  0 ครั้ง   ซึ่งไม่ถูกต้อง    ดังนั้น ต้องทำตามเงื่อนไขด้วย

                                         ตัวอย่าง เช่น  ขอยกข้อ 1.3.3.1 มาใช้ 
ในเงื่อนไขนี้ใช้กับสูตรนี้ไม่ได้
                          
1.3.3.4 ช่องมี 2 หลัก เลือกใช้ทั้ง 2 หลัก คือ ช่องเงื่อนไขที่จะนำตัวเลขที่ได้จากผลการ
                                         คำนวณจากสูตร
มาใช้กำหนดเป็นเลขดับ   โดยมีเงื่อนไขในการเลือกเช่นเดียวกับ
                                        ข้อ 1.3.3.3
                                       
ตัวอย่าง เช่น  ขอยกข้อ 1.3.3.1 มาใช้  ในเงื่อนไขนี้ใช้กับสูตรนี้ไม่ได้
                           1.3.3.5 ช่องใช้ผลจากสูตร โดยเลือกใช้ค่าในตำแหน่งที่ระบุในช่องที่กำหนดไว้ คือ ช่อง
                                         เงื่อนไข  ที่จะนำตัวเลข 
ที่ได้จากผลการคำนวณจากสูตรในตำแหน่งที่ระบุในช่อง
                                         กำหนด ตำแหน่งมาใช้กำหนดเป็นเลขดับ  ซึ่งจำนวนตัวเลข หรือตัวอักษรที่ระบุ
                                         เป็นตัวแทน สูตรจะเป็นกี่ตัว กี่ตำแหน่งก็ได้ 
(โดยส่วนใหญ่แล้วข้าพเจ้าเองชอบใช้
                                         ส่วนนี้
)    ดังแสดงในรูปด้านล่าง

                            


                               ตัวอย่างดังรูปด้านบน 
                               หมายความว่า  ถ้าเลือกเงื่อนไขนี้ โดยระบุตำแหน่งของตัวเลขดับที่ต้องการ คือ
                                                            ตำแหน่งที่ 3   และ ขอยกข้อ 1.3.3.1 มาใช้  เลขดับ คือ 2  
                                       
      
และ ในส่วนนี้จะมีปุ่ม
"ค้นหาด่วน"   เพื่อค้นหาตำแหน่งต่างๆ ตาม Step ต่างๆ  ว่าตำแหน่งใด
 และ
Step ที่เท่าไหร่มีจำนวนครั้งที่ผิดกี่ครั้ง  ซึ่งจากหลังกดปุ่มนี้แล้ว  จะแสดงหน้าจอใหม่ขึ้นมา แล้ว
หน้าจอนั้นจะแสดงผลการค้นหาทันที จนได้ผลดังรูป ด้านล่าง 

                                  
              
New Option :   ปุ่มค้นหา และบันทึกสูตรอัตโนมัติ คือ ความหมายตรงตัวอยู่แล้ว  ซึ่งจะทำการ  ค้นหา  และบันทึกสูตรดับโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้


             
จากรูปด้านบนอธิบายได้ดังนี้
             จะมีความแตกต่างจากปุ่ม
"ค้นหาด่วน" ของ "เลขเด่น" คือ เลขดับนี้เราจะสนใจ   ในตำแหน่ง  และหลังจากหน้าจอนี้ทำการคำนวณเสร็จเราก็มาพิจารณาว่า จำนวนครั้งที่  ผิดน้อยสุด หรือที่ยอมรับ
ได้นั้น  อยู่ที่ตำแหน่งใด  และ
Step ใด  หากมีเพียง ชุดเดียว ก็ จำๆ เอาไปป้อนข้อมูลในหน้า "เพิ่ม
ข้อมูล
"  แต่หากจำนวนมาก เช่น
                                           +
 Step 1  และ ตำแหน่ง 3  จำนวนครั้งที่ผิด  9 ครั้ง
                                           +
 Step 1  และ ตำแหน่ง 7  จำนวนครั้งที่ผิด  12 ครั้ง
                                           +
 Step 2 
และ ตำแหน่ง 6  จำนวนครั้งที่ผิด  12 ครั้ง
                                           +  Step 2  และ ตำแหน่ง 6  จำนวนครั้งที่ผิด  10 ครั้ง
                                           +  Step 4  และ ตำแหน่ง 6  จำนวนครั้งที่ผิด  13 ครั้ง
            เราก็จะต้องทำการจดไว้ในกระดาษเพื่อไปป้อนข้อมูลในหน้า
"เพิ่มข้อมูล" จากที่กล่าว มา มีทั้งหมด 5 เงื่อนไข  เราก็จะได้สูตรเพิ่มมาอีก 5 สูตร และทำการบันทึกทีละสูตร
 
 
                    
คำแนะนำ  สำหรับการเลือกจำนวนครั้งที่ผิดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนั้น  ข้าพเจ้าเองก็บอก
                                          ไม่ได้นะว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่ที่ใช้เอง ณ ขณะนี้ คือ ไม่เกิน 15 ครั้งที่ผิด  หรืออาจ
                                           เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือน้อยลงได้ตามจำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นใน
                                           อนาคตแต่ที่สำคัญ คือ  ยิ่งผิดน้อยยิ่งดี  หากผิด 0 ครั้ง ยิ่งดี แต่ที่ผ่านมาไม่เคย
                                           เจอซักครั้ง


                           1.3.3.6 ช่องใช้ผลจากสูตร  นำมาบวกกันในทุกตำแหน่งให้เหลือ 1 ตำแหน่ง คือ ช่อง
                                         เงื่อนไขที่จะนำตัวเลขที่มีการบวกกันแล้วในทุกตำแหน่งของผลที่ได้จากการ
                                         คำนวณจากสูตร มากำหนดเป็นเลขดับ

                                        
ตัวอย่าง เช่น หากผลที่ได้จากการคำนวณจากสูตร คือ 5260125
                                                                   + บวกกันในครั้งแรกได้  20  --
> 2 ตำแหน่ง โปรแกรมจะบวกกันอีก
                                                                   + บวกกันครั้งที่ 2 ได้ 2
--> ได้ 1 ตำแหน่ง
                                         ดังนั้น เลขดับที่ได้ คือ 2 เป็นต้น

                  1.3.4 ปุ่มเช็คความถูกต้องของสูตร คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่สั่งงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  และ
                            สรุป  ผลการคำนวณของสูตรที่เลือกไว้  ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ถูกเลือก  หลังจากคำนวณ
                            ผลเสร็จจะแสดงหน้าต่างสรุปผล ดังรูปด้านล่าง

                                                           

                              
           1.4 ช่องตัวที่ต้องการใช้ของสูตร - เลขดับสองตัว - สามตัว  เป็นช่องที่ใช้สำหรับค้นหาเลขดับ ทั้ง
                  บน  และล่าง  ทั้ง 2 ตัวคู่กัน  และ 3 ตัว คู่กั  ดังแสดงในรูปด้านล่าง
              

                                              

           
สำหรับช่องแสดงรายละเอียดของสูตรช่องนี้ เป็นลักษณะเดียวกันกับ
ช่องตัวที่ต้องการใช้ของ 
สูตร - เลข
ดับ ดังนั้นจะไม่ขออธิบาย  เนื่องจากช่องเงื่อนไขต่างๆ ระบุชัดเจนอยู่แล้ว และหน้าที่การใช้
งานก็ คล้ายๆ กับ
"ช่องตัวที่ต้องการใช้ของสูตร - เลขดับ"

      2. การกำหนดสูตร  มีรายละเอียดดังนี้              
           2.1 ช่องกำหนดสูตร เป็นช่องที่แสดงปุ่มสำหรับการระบุตัวอักษรซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเลขหลัก
                  ต่างๆ  ของผลสลาก ดังจะอธิบายต่อไป 

                                    
                                           รูปแสดงลักษณะของช่องกำหนดสูตรก่อนการเปิดใช้งาน

                                    

                                           รูปแสดงลักษณะของช่องกำหนดสูตรหลังการเปิดใช้งาน
                             
                            จากรูปจะแสดงให้เห็นว่ามีปุ่มต่างๆ และมีอักษรไทย  อังกฤษ  และตัวเลข  ระบุอยู่ด้วย 
ซึ่งมี ความหมายดังนี้
                                   
1. วัน คือ ใช้วันมาเกี่ยวข้องในการกำหนดสูตร เช่น อาทิตย์  จันทร์ เป็นต้น
                                    2. เดือน คือ ใช้เดือนตาม 12 นักษัตร หรือในปฏิทิน  มาเกี่ยวข้องในการกำหนดสูตร
                                        เช่น     เดือน 1
, เดือน 2 เป็นต้น
                                    3. ปี คือ  ใช้ปีตาม 12 นักษัตร หรือในปฏิทิน  มาเกี่ยวข้องในการกำหนดสูตร เช่น
                                        ชวด
, ฉลู, ขาล เป็นต้น
                                    4. ข้างขึ้น คือ ใช้ลักษณะพิเศษของวัน ตามข้างขึ้น มาเกี่ยวข้องในการกำหนดสูตร
                                         เช่น  ขึ้น 15 ค่ำ เป็นต้น
                                    5. ข้างแรม คือ ใช้ลักษณะพิเศษของวัน ตามข้างแรม มาเกี่ยวข้องในการกำหนด
                                        สูตร   เช่น แรม 15 ค่ำ เป็นต้น

                                   
6.
A คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลที่ 1
                                    7.
B คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลที่ 1
                                   
8. C คือ เลขตัวที่ 3 ของผลสลากรางวัลที่ 1
                                   
9. D คือ เลขตัวที่ 4 ของผลสลากรางวัลที่ 1
                                   
10. E คือ เลขตัวที่ 5ของผลสลากรางวัลที่ 1
                                   
11. F คือ เลขตัวที่ 6 (ตัวสุดท้าย) ของผลสลากรางวัลที่ 1

                                   
12. G คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1
                                   
13. H คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1
                                   
14. I คือ เลขตัวที่ 3 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1

                                   
15. J คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 2
                                   
16. K คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 2
                                   
17. L คือ เลขตัวที่ 3 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 2

                                   
18. M คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 3
                                   
19. N คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 3
                                   
20. O คือ เลขตัวที่ 3 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 3

                                   
21. P คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 4
                                   
22. Q คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 4
                                   
23. R คือ เลขตัวที่ 3 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 2

                                   
24. S คือ เลขตัวที่ 1 (ตัวแรก) ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว
                                   
25. T คือ เลขตัวที่ 2 ของผลสลากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว

                                   
26. ตัวเลข 0 - 9 แทนตัวเลขตัวนั้นๆ แบบตรงตัว
                                    27. เครื่องหมาย บวก  ลบ  คูร  หาร  คือ เครื่องหมายการคำนวณของสูตร
    
                       ยกตัวอย่าง เช่น  ต้องการสูตรที่เป็น 
                                   
ตัวแรกของรางวัลที่ 1  กับ ตัวแรกของเลขท้าย 2 ตัว กับ ตัวที่ 3 ของรางวัลเลขท้าย 3
                       ตัว
 ครั้งที่ 2   คูณด้วย ตัวที่ 4, 5, 6 ของรางวัลที่ 1 และ หารด้วย ตัวแรกของรางวัลเลขท้าย 3
                       ตัว  ครั้งที่ 1
,2,3,4  สูตรที่ได้จะเป็นดังนี้ คือ ASJxDEF/GJMP  เป็นต้น 
                                   และตัวอักษรดังกล่าวจะไปแสดงที่ช่อง
"สูตร"
                     
                       หมายเหตุ การกำหนดสูตรจะกำหนดกี่ตัวก็ได้ตามความพอใจ

      3. การกำหนดสถานะสูตร  มีรายละเอียดดังนี้              
           3.1 ช่องแสดงสถานะของสูตร ซึ่งจะแสดงสถานะปกติไว้ที่ "เปิดใช้งาน"  ดังรูปด้านล่าง
                                             
                                                      

                 สถานะของสูตรเพิ่มใหม่สมควรที่จะอยู่ในสถานะเปิดใช้งานเสมอ

     4. การบันทึกสูตร และ การปิดหน้าต่างการทำงาน  มีรายละเอียดดังนี้              
          ปุ่มแสดงการทำงาน
ดังแสดงในรูปด้านล่าง

                                                                           

          4.1 ปุ่มบันทึก คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับการบันทึกสูตรหากข้อมูลที่ต้องการถูกป้อนจนครบ  และผ่านการ
                 ตรวจ สอบจนพอใจแล้ว      
          4.2 ปุ่มยกเลิก
(Esc) คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับปิดหน้าต่างการเพิ่มสูตร  โดยที่ไม่ต้องการทำอะไร

         
4.3 ปุ่มกำหนดค่าเริ่มต้นของการค้นหา และการบันทึกสูตรโดยอัตโนมัติ (New Option)
                คือ ปุ่มที่ทำหน้าที่แสดงหน้าต่างเพื่อการกำหนดค่าเริ่มต้นของการค้นหา และการบันทึกสูตร
                       แบบ    อัตโนมัติ 
(ใช้ได้กับการทำงานของปุ่มค้นหาด่วนเท่านั้น)   ดังแสดงในรูปด้านล่าง

                      

                 จากรูปอธิบายได้ดังนี้
                 ส่วนประกอบ
                               1. แท็บการกำหนดค่าสูตรเด่น
(ดังรูป)
                               2. แท็บการกำหนดค่าสูตรดับเลขเดี่ยว
(ดังรูป)
                               3. แท็บการกำหนดค่าสูตรดับคู่ 2 ตัว 3 ตัว
(ดังรูป)
                หมายเหตุ ข้อ 1 - 3 ขอให้ศึกษาจากการใช้งานจริงได้เลย จะไม่ขออธิบายในที่นี้

                               4. แท็บการกำหนดค่าอื่นๆ ดังแสดงในรูปด้านล่าง

                      

                               ประกอบไปด้วย
                                1. การปิดเครื่องอัตโนมัติ
                                    1.1 ไม่กำหนดการทำงาน   คือไม่กำหนดให้ปิดเครื่องอัตโนมัติ
                                    1.2 ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด  คือ การกำหนดให้มีการปิดเครื่องตามเวลา
                                           ที่ กำหนด  กรณีนี้ไม่ว่าจำนวนสูตรที่ค้นหา และบันทึก  จะครบตามจำนวนที่ตั้ง
                                           ค่าไว้  หรือไม่ก็ตาม เครื่องจะปิดตามเวลาที่กำหนด
                                  1.3 ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด  คือการกำหนดให้มีการปิดเครื่องหลังจาก
                                         การ ค้นหาและบันทึกสูตร ครบตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้
                      
                                2. การกำหนดเสียงเตือนเมื่อทำการค้นหา และบันทึกสูตรครบตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้
                                    2.1 ไม่กำหนดการทำงาน คือ กำหนดให้ไม่มีเสียงเตือนหลังการค้นหา และบันทึก
                                            สูตร  ครบตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้
                                    2.2 กำหนดค่าของเสียงเตือน  คือช่องกำหนดเสียงเตือน โดยทำเลือกชื่อ ไฟล์ ที่เป็น
                                          ไฟล์ เสียง นามสกุลเป็น .
wav (Format เป็น .wav เท่านั้น หลังจากนั้นทำการกด
                                           เพื่อ  ทดลองเสียงได้

            
 หลังจากกำหนดค่าเริ่มต้นทั้งหมดแล้วให้ทำการกดปุ่มบันทึกค่า
                                        เพื่อเก็บค่าที่ต้องการไว้

 

 

2ded.com  Copyright © 2007. All rights reserved.  e-mail : admin@2ded.com